Съобщаваме Ви, че ние от „Самекс“ ЕООД - дружеството, опериращо KFC в България, създадохме канал за вътрешно подаване на сигнали в изпълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обнародван в ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г.

Можете да подадете сигнал до signals @ samex.bg, ако имате основателна причина да считате, че наш служител е извършил нарушение на европейското или българското законодателство в областите, изброени в посочения закон. Сигналът ще бъде получен и разгледан при условията на конфиденциалност от нашите служители, отговарящи за разглеждането на сигнали.

Моля, преди да подадете сигнал, да се запознаете със следните документи:
Информация за условията и реда за вътрешно подаване на сигнали до "Самекс" ЕООД
Уведомление за поверителност относно сигнализиране за нарушения по вътрешен канал.

Формуляра на КЗЛД за подаване на сигнали